Privatumo politika

Bendra informacija

 

UAB “Tiekimo projektai” (toliau - Duomenų valdytojas ir/ar įmonė) šiomis Privatumo politikos taisyklėmis (toliau - Taisyklės) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir principus, naudojantis įmonės valdomomis interneto svetainėmis.

 

Taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą asmeniui norint pasiekti įmonės skelbiamą turinį ir/ar teikiamą paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (mobilųjų telefoną, kompiuterį, planšetę ar kt.) asmuo naudoja.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

 

UAB “Tiekimo projektai”

Juridinio asmens kodas: 302513392

Buveinės adresas: Palemono g. 1A, Kaunas, Lietuva.

Tel.: +370 37 330880

El.paštas: info@tpr.lt

 

Duomenys apie Duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi Valstybinėje įmonėje Registrų centras.

 

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra nurodytos ir apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr.2016/679 (ES).

 

Prašome atidžiai perskaityti ir susipažinti su Taisyklių nuostatomis!

 

Kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę Jūs išreiškiate sutikimą su šių Taisyklių sąlygomis. Jei nesutinkate su Taisyklių sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse bei nesinaudoti jose nurodytomis Duomenų valdytojo paslaugomis.

 

Šiuo patvirtinama, kad Duomenų valdytojo svetainių lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

 

Duomenų valdytojas taiko visas galimas techninės ir administracinės priemones tam, kad jo surinkti asmens duomenys apie svetainių lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neteisėto ir/ar neleistino naudojimo ir pakeitimų.

 

Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, susijusios su asmens duomenimis.

 

Duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į turimas techologijas, deda pagrįstas pastangas, kad galėtų patikrinti ar sutikimą dėl duomenų teikiantis asmuo nėra jaunesnis nei 16 metų. Esant abejonių dėl to, kad gali būti pažeistas BDAR 8 straipsnio nuostatos, Duomenų valdytojas pasilieka teisę atsisakyti teikti paslaugas bei informaciją, bei ištrinti asmens duomenis nesant atskiro asmens prašymo ar sutikimo.

 

Kaip naudojama surinkta asmens duomenų informacija ir kaip ji renkama

 

Duomenų valdytojas renka tiesiogiai asmens pateikiamą informaciją

 

Duomenų valdytojo svetainės paskyros suteikia asmeniui galimybę pateikti informaciją tiesiogiai Duomenų valdytojui; pvz., svetainėje www.from.lt  leidžiama užsakyti prekes ir/ar naudotis įmonės siūlomomis paslaugomis tiek registruotiems nariams, tiek neregistruotiems asmenims, tačiau bet kuriuo atveju, norint sukurti savo paskyrą ir/ar užsakyti prekę bei naudotis kitomis paslaugomis, asmens yra prašoma pateikti tam tikrą informaciją apie save.

 

Asmuo gali rinktis nepateikti Duomenų valdytojui tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju asmeniui gali būti neleidžiama pirkti prekių ir/ar naudotis įmonės siūlomomis paslaugomis.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenys

Saugojimo terminas (pasibaigus terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti)

Tvarkymo pagrindas

Įmonės svetainėje nurodytų prekių pardavimas

vardas,

pavardė,

elektroninio pašto adresas,

telefono numeris.

3 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo. Aktyvus veiksmas - prisijungimas prie paskyros, prekės įsigijimas.

Sutarties su asmeniu vykdymas;

Teisės aktų nuostatų vykdymas;

Tikslu atsakyti į klientų klausimus

vardas, elektroninis paštas

1 metai nuo aktyvaus veiksmo (pateikto klausimo).

Asmens prašymas pateikti atsakymą.

 

 

Kam Duomenų valdytojas gali atskleisti su asmens duomenimis susijusią informaciją

 

Duomenų valdytojas gali atskleisti su asmens duomenimis susijusią informaciją žemiau nurodytiems subjektams:

-        įmonėms, kurios teikia paslaugas įmonės prašymu, pvz. įmonėms, užsiimančioms pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla, įmonei, kurios serveryje saugomi asmens duomenys ir kt. Šių įmonių galimybė naudoti šią informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo Duomenų valdytojui tikslais;

-        kitoms šalims, kai to reikalaujama teisės aktų pagrindu.

 

Duomenų valdytojas gali atskleisti su asmens duomenimis susijusią informaciją kitoms šalims:

-        siekant nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą valstybės valdžios institucijos, įskaitant bet nepsiribojant, teismo, reikalavimą;

-        siekiant patvirtinti įmonės veiklos ir veiksmų teisėtumą;

-        siekiant apsaugoti Duomenų valdytojo teises, teisėtus interesus bei turtą ir užtikrinti jų saugumą;

-        kitais atvejais, su asmens duomenų subjekto, ar jį tinkamai atstovaujančio atstovo, sutikimu arba prašymu.

 

Asmens duomenų subjekto sutikimo ir prašymo pagrindu Duomenų valdytojas gali perduoti asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, kuriam pastarasis yra davęs sutikimą tvarkyti asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu.

 

 

Duomenų valdytojo veiksmai siekiant apsaugoti asmens duomenis

 

Duomenų valdytojas yra įdiegęs protingas bei atitinkamas fizines, organizacines ir technines priemones, kad apsaugotų informaciją, kuri yra renkama turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau tuo pačiu Duomenų valdytojas svetainių lankytojams primena, kad nors ir yra imtasi tinkamų veiksmų asmens duomenims apsaugti, nei viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

Asmens duomenų subjekto teisės

 

Asmens duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

-        žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

-        susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

-        reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius duomenis (teisė ištaisyti);

-        savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė “būti užmirštam”);

-        reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

-        teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

-        teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Slapukai

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Pateikiame informaciją apie naudojamus slapukus: 

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Galiojimo laikas
_gid Naudojamas atskirti vartotojus, išsaugo unikalų ID, kuris naudojamas statistinių duomenų, kaip lankytojas naršo svetainėje, sukūrimui. 1 para
privacy_policy_confirmation Naudojamas Privatumo politikos, patalpintos svetanėje patvirtinimui. 1 metai
_ga Naudojamas atskirti vartotojus; išsaugo unikalų ID, kuris naudojamas statistinių duomenų, kaip lankytojas naršo svetainėje, sukūrimui. 2 metai
PHPSESSID Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas į paskutinę sąrašo vietą). Sesijos metu (galioja iki kol neišjungiama naršyklė)
currency Naudojamas valiutos (EUR) funkcionalumo svetainėje užtikrinimui. 9 dienos
language Naudojamas kalbos (LT) funkcionalumo svetainėje užtrikrinumui. 9 dienos
_gat Google Analytics slapukas, naudojamas užklausos rodikliui reguliuoti Sesijos metu
__Secure-3PSID Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas 2 metai
__Secure-3PSIDCC Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas 1 metai
__Secure-3PAPISID Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas 2 metai
SIDCC Google Analytics slapukas, skirtas apsaugoti naudotojų duomenis nuo neteisėtos prieigos 1 metai
SID Google reklamos tikslais naudojamas slapukas 2 metai
SSID Apsaugos slapukas, skirtas apsaugoti naudotojų duomenis nuo neteisėtos informacijos; taip pat gali būti naudojamas reklamos tikslais 2 metai
SAPISID Skirtas svetainės funkcionalumo vientisumui užtikrinti 2 metai
APISID Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui 2 metai
HSID Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui 2 metai
DV Google Analytics slapukas, naudojamas užklausos rodikliui reguliuoti Iki kol neuždaroma naršyklė
1P_JAR Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui 1 mėnuo
ANID Google reklamos tikslais naudojamas slapukas 7 mėnesiai
SEARCH_SAMESTIE Slapukas skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas. 3 mėnesiai
NID Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui 6 mėnesiai
OTZ Google Analytics naudojamas slapukas, pateikiantis bendrą svetainės lankytojų analizę. 21 diena
CONSENT Naudojamas sutikimui su duomenimis 17 metų

 

Susisiekite su mumis

 

Jei pastebėjote šių Taisyklių neatitikimą, saugumo spragą UAB “Tiekimo projektai” interneto svetainėse ar turite klausimų, kreipkitės:

 

paštu, adresu: UAB “Tiekimo projektai”, Palemono g. 1A, Kaunas, Lietuva.

 

telefonu: +370 37 330880

 

el. paštu : info@tpr.lt

 

Skundų pateikimas

 

Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Baigiamosios nuostatos

 

Šios Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus.

 

Atnaujinę Taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą Duomenų valdytojo svetainėje.

 

Jei prijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugoms po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

 

Naujausia Taisyklių versija visada pateikiama svetainėje www.from.lt

 

Dokumentas patvirtintas 2018 m. gegužės 25 d. UAB “Tiekimo projektai” vadovo įsakymu Nr. 98.

 

Paskutinį kartą PT peržiūrėtos 2024 m. birželio 17 d.