Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

Šiomis Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių įsigijimo, paslaugų užsakymo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo, bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu susijusios nuostatos. 
Pirkėjams, kurie su Pardavėju yra sudarę individualias prekių pirkimo-pardavimo arba konsignacines prekių tiekimo sutartis visos prekių tiekimo sąlygos įgyvendinamos ne šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių, bet, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytų sutarčių, pagrindu.

SĄVOKOS:
Pardavėjas - UAB “Tiekimo projektai”, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 302513392, buveinės adresas: Palemono g. 1A, Kaunas, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT100005408617, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
Pirkėjas - ūkinę komercinę veiklą vykdants asmuo (juridinis asmuo, individualią veiklą vykdantis asmuo ir kt.), užsakantis ir perkantis Pardavėjo prekes ar paslaugas verslo poreikiams ar kitokiems su asmeniniais, šeimos ar namų ūkio poreikiais nesusijusiems poreikiams tenkinti.
Prekės – Pardavėjo siūloms sandėlyje laikomos parduoti prekės (suvenyrai) taip pat individualiai, pagal Pirkėjo užsakymus pagaminamos prekės (suvenyrai).
Paslaugos – prekių pakavimo, pristatymo arba siuntimo paslaugos už kurias iš Pirkėjo gali būti prašomas papildomas užmokestis.
Internetinis prekių katalogas - elektroninis Pardavėjo siūlomų prekių katalogas ir jo užsakymo platforma, pasiekiami adresu www.from.lt.
Prekių išdavimo vieta - Palemono g. 1A, Kaunas, Lietuvos Respublika.
Registracijos duomenys - Pirkėjo registravimosi metu pateikiami duomenys. Pardavėjas gali nustatyti privalomus Registracijos duomenis, tik kuriuos pateikus galima Pirkėjo registracija.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo prekių ir paslaugų pirkimu-pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ir paslaugas iš Pirkėjo.
 2. Pirkėjas užsakyti ir pirkti prekes ir paslaugas Internetiniame prekių kataloge gali tik sutikęs su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas, Pirkėjas sutinka su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir/ar nesuprato Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali užsakyti ir pirkti prekių ir paslaugų.
 3. Prekybos veikla vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.
 4. Pardavėjas turi teisę keisti Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių nuostatas. Nuostatų pakeitimai įsigalioja jas paskelbus Internetiniame prekių kataloge. Jei Pirkėjas po Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Internetinių prekių katalogu, laikoma, kad jis sutinka su visais Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių pakeitimais.
 5. Toliau Prekių pirkimo-pardavimo taisykėse sąvoka “prekės” apima prekes ir paslaugas, nebent aiškiai nurodyta ar iš konteksto akivaizdu kitaip.

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 1. Internetiniame prekių kataloge prekes užsakyti ir jas įsigyti gali tik registruoti Pirkėjai. Prieš registraciją Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Privatumo politika. Pirkėjui užsiregistravus laikoma, kad Pirkėjas susipažino su šiomis Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir Privatumo politika bei užsiregistruodamas išreiškė sutikimą.
 2. Pirkėjo registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis (toliau - Registracijos duomenys). Pirkėjas yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą ir tikslumą.
 3. Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą, užpildydamas elektroninę užsakymo formą, vadovaudamasis Prekių užsakymo Internetiniame prekių kataloge taisyklėmis.
 4. Pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.
 5. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas laikydamasis Pardavėjo nurodytų taisyklių, Internetiniame prekių kataloge suformuoja užsakymą ir tuo pagrindu Pardavėjas Pirkėjui išsiunčia sąskaitą.
 6. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms ar daliai Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių nuostatų, jis negali užsakyti prekių. Tačiau tai neatima galimybės Pirkėjui kreiptis į Pardavėją dėl individualios pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.
 7. Pirkimo-pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pirkėjas turi teisę:

 1. pirkti prekes, esančias Internetiniame prekių kataloge, laikydamasis Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;
 2. grąžinti arba pakeisti nekokybiškas ir/arba netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis.
 3. į kitas Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pirkėjas įsipareigoja:

 1. sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus ir priimti užsakytas prekes;
 2. priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;
 3. patikrinti ar įsigyta prekė yra kokybiška ir informuoti Pardavėją (tel. +370 37 330880) arba elektroniniu paštu: info@tpr.lt) apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu;
 4. pasirinkęs prekių atsiėmimo būdą Prekių išdavimo vietoje, atsiimti prekes, kai tik bus informuotas apie tokią galimybę;
 5. pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą ar kitas Pardavėjo siūlomas paslaugas, sudaryti sąlygas jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas;
 6.  apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui;
 7. nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo Registracijos duomenys, prekių pristatymo duomenys;
 8. laikytis kitų Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pardavėjas turi teisę:

 1. nustatyti minimalią užsakymo vertę, minimalų parduodamų prekių kiekį, tai nurodant Internetiniame prekių kataloge.
 2. keisti Internetinio prekių katalogą ar atskiras jo dalis ar sąlygas, pakeisti Internetinio prekių katalogo internetinį adresą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui; Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;
 3. pakeisti Prekių pirkimo-pardavimo taisykles, pirkimo sąlygas ir/ar bet kokias kitas instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas www.from.lt ;

Pardavėjas įsipareigoja:

 1. gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo asmens duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Privatumo politikoje nustatytus atvejus.
 2. priimti iš Pirkėjo nekokybiškas prekes ir pakeisti jas į kokybiškas arba grąžinti pinigus.
 3. Laiku paruošti ir pristatyti ar išsiųsti Pirkėjui prekes vadovaudamasis Pristatymo informacijoje nurodytais grafikais ir terminais.
 4. negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

PREKIŲ KAINOS

 1. Pirkėjo Internetiniame prekių kataloge prekių kainos yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.
 2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo momentu.
 3. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaštai. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos praslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma Internetiniame prekių kataloge
 4. Perkant prekes Pirkėjas gali atsiskaityti Mokėjimo informacijoje nurodytais būdais.
 5. Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Internetiniame prekių kataloge, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už patikslintą kainą.

PREKIŲ PRISTATYMAS

 1. Prekės pristatomos Lietuvoje, o į užsienį siunčiamos paštu, remiantis atskiru Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu. 
 2. Prekių pristatymo tvarka, kainos ir sąlygos nurodytos Pristatymo informacijoje.
 3. Prekių pristatymo kaina sumokama kartu vykdant mokėjimą už pristatomas prekes.
 4. Jei prekės yra pristatomos Pardavėjo transportu, prieš pristatydamas prekes, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju ir sutaria prekių pristatymo laiką.
 5. Jei prekės yra pristatomos per kurjerį, jos Pardavėjo išsiunčiamos kitą darbo dieną po apmokėjimo ir pristatomos Pirkėjui kitą darbo dieną po prekių išsiuntimo.
 6. Užsakydamas prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui (atrakinti ir atidaryti duris, vartus ir pan.). 
 7. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.
 8. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Perduodant prekes iš Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.
 9. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. 
 10. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo vėlavimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

PREKIŲ ATSIĖMIMAS, SAUGOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

 1. Jei Pirkėjas neužsako prekių pristatymo paslaugos, užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiimti nemokamai iš Pardavėjo sandėlio, adresu: Palemono g. 1A, Kaunas.
 2. Paruošus atsiimti prekes, Pirkėjas gauna patvirtinimo pranešimą apie galimybę jas atsiimti. Pirkėjas, atvykęs atsiimti prekių į Prekių išdavimo vietą, privalo su savimi turėti ir Pardavėjo atstovui paprašius pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat prekių užsakymo informaciją/patvirtinimo pranešimą, Pardavėjo elektroninėmis ryšio priemonėmis persiųstą Pirkėjui. Pirkėjui nepateikus šių dokumentų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pirkėjui išduoti prekes.
 3. Užsakytas prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas po to, kai Pardavėjas elektroninėmis ryšio priemonėmis informavo Pirkėją apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes.
 4. Pirkėjui neatsiėmus prekių, siunčiamų kurjeriu, arba pristatomų Pardavėjo transportu, per nustatytą terminą, jis turi atvykti ir atsiimti užsakytas prekes Prekių išdavimo vietoje per 4 (keturias) darbo dienas. Jam neatvykus Pirkėjo užsakymas atšaukiamas ir Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus, atskaičius prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

APMOKĖJIMO SĄLYGOS

 1. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes bankiniu pavedimu arba grynaisiais pinigais.
 2. Pirkėjas PVM sąskaitą-faktūrą apmoka per 4 (keturias) darbo dienas nuo sąskaitos gavimo dienos.

PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

 1. Internetiniame prekių kataloge esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. 
 2. Jei nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų įsigytoms prekėms taikoma 12 (dvylika) mėnesių prekių kokybės garantija. Garantija suteikiama tais atvjeais, kai pastebimi gamykliniai defektai (gamyklinis brokas). Gamintojo garantija nėra taikoma tais atvjeais, kai prekė susidėvi natūraliai.

NUOLAIDOS IR AKCIJOS

 1. Pardavėjas gali inicijuoti įvairias akcijas bei taikyti nuolaidas. Pardavėjas turi teisę savo iniciatyva, vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti nuolaidų ir/ar akcijų sąlygas. Pardavėjas turi teisę nuolaidas ir/ar akcijas panaikinti. Pardavėjo atlikti šie pakeitimai ar akcijų bei nuolaidų panaikinimas įsigalioja nuo šių pakeitimų paskelbimo Internetiniame prekių kataloge.
 2. Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą, o Pirkėjas pasinaudoja prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik už prekę realiai sumokėta suma.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų teisingumą ir tikslumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Registracijos duomenų ir/ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 2. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinio prekių katalogo teikiamomis paslaugomis naudojasi ir prekes arba paslaugas įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie Internetinio prekių katalogo naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.
 3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 4. Jei Pardavėjo Internetiniame prekių kataloge yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.
 6. Pardavėjas neatsako už pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir/ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį.

INFORMACIJOS TEIKIMAS

 1. Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
 2. Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
 3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse nurodytais kontaktais.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1.  Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Internetinio prekių katalogo tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Prekių pirkimo-pardavimo taisykles, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
 2. Pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
 4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Šios taisyklės atnaujintos 2021 m. vasario 12 d.